top of page
כריכה 582.jpg

שאלון 582  כיתה י"ב - 5 יחידות

מטרת הספר היא לסייע לתלמידי שכבת י"ב בהקבצת 5 יחידות לימוד, הלומדים את שאלון 582, להתכונן למבחני המתמטיקה במהלך שנת הלימודים וכן למבחני המתכונת ולבגרות.

 

בספר 38 בחינות הכנה במתכונת הבגרות בשאלון 582, לפי תכנית ההיבחנות המעודכנת ליוני 2020.

ברוח בחינות הבגרות האחרונות, הושקע מאמץ רב בכתיבת תרגילי חשיבה והבנה אינטגרטיביים מקוריים.

 

למבחנים 1-10 מצורפים פתרונות מלאים כולל הדרך המפורטת לפתרון עבור כל סעיף.

למבחנים 11-16 יש פתרונות מלאים חינם בתחתית עמוד זה.

ליתר המבחנים יש תשובות סופיות בלבד כך שניתן להשתמש בספר לעבודת בית לאורך השנה.

 

בנוסף, הספר כולל פרקי הקניה ותרגול, הכוללים תרגילים רבים ברמת המבחנים המתקיימים בתיכון במהלך השנה ואף ברמת הבגרות, אם כי אינם אינטגרטיביים וזאת כדי לאפשר לתלמיד לתרגל בנושא המיועד למבחן עצמו, מבלי להיתקל בסעיפים אינטגרטיביים בנושאים שטרם למד.

 

מפתח הנושאים, מאפשר לתלמיד ולמורה לאתר בקלות תרגילים בנושא ובתת נושא ספציפי, אותו ברצונו לתרגל, מבלי שיאלץ לחפשם בספר באופן עצמאי. תרגילים שיש עבורם פתרון מלא כולל הדרך לפתרון, מסומנים בהדגשה. תרגילים המופיעים בצירוף תשובה סופית בלבד אינם מודגשים.

מהדורה מעודכנת: 2020-2021

הספר כולל 400 עמודים.

מחיר דרכנו בהזמנה מרוכזת - 62.5 ₪ (על כל 15 ספרים ספר חינם למורה)

מחיר הספרים המומלץ בחנויות - 75 ₪

חברת 'מתמטיקורס' מציעה חבילת סרטוני פתרונות מוזלת לספר כולו כאן!

bottom of page