top of page
כריכת 481 חדש - 1.png

שאלון 481  כיתה י"א - 4 יחידות

מטרת הספר היא לסייע לתלמידי שכבת י"א בהקבצת 4 יחידות לימוד (שאלון 481), להתכונן למבחני המתמטיקה במהלך שנת הלימודים וכן לבחינת המתכונת ולבחינת הבגרות. השאלות בספר מותאמות לסגנון ולרוח השאלות המופיעות בבחינות הבגרות במתמטיקה בשנים האחרונות. 

בספר שלושה חלקים:
חלק א': פרקי הקניה ותרגול ובהם שאלות ברמת המבחנים המתקיימים בתיכון במהלך השנה.
חלק ב': 32 מבחנים במתכונת הבגרות בשאלון 481 לפי תכנית ההיבחנות המעודכנת. 
למבחנים 1-8 מצורפים בספר פתרונות מלאים כולל הדרך המפורטת לפתרון עבור כל סעיף.
למבחן 9 מצורפות תשובות סופיות בלבד, אך ניתן להוריד חינם פתרון מלא כולל הדרך לפתרון בתחתית עמוד זה.  
למבחנים 10-32 מצורפות תשובות סופיות בלבד כך שניתן להשתמש בספר לעבודת בית לאורך השנה. 
חלק ג': 10 בחינות הבגרות האחרונות בשאלון 481 מאז מועד מאי 2017.  
 
מפתח הנושאים מאפשר איתור נוח של שאלות בנושא ובתת נושא ספציפי.
לשאלות המודגשות במפתח יש פתרון מלא כולל הדרך לפתרון.

מהדורה מעודכנת: 2020-2021

הספר כולל 371 עמודים.

מחיר דרכנו בהזמנה מרוכזת - 39 ₪ (על כל 15 ספרים ספר חינם למורה)

מחיר הספרים המומלץ בחנויות - 39 ₪

חברת 'מתמטיקורס' מציעה חבילת סרטוני פתרונות מוזלת לספר כולו כאן!

bottom of page