BOOK_COVER_english_5th-1.png

Success Story כיתות ה'-ו'

מטרת חוברת זו היא לסייע לתלמידי כיתות ה'-ו' בהכנה למבחנים לאורך השנה כולה וכן לקראת ההערכה השנתית המסכמת באנגלית. זאת, בהתאם לתכנית הלימודים.

בחוברת 8 הערכות מסכמות. רמתן דומה אך השתדלנו לדרג אותן ברמת קושי עולה. כל הערכה כוללת כ-20 שאלות ובנויה לפי הנחיות משרד החינוך באשר ליחס בין הנושאים וסוגי השאלות השונות. כמו כן, ישנם פרקי תרגול העוסקים בנושאים הדקדוקיים הרלוונטיים לכיתות ה'-ו' תוך דגש על מיומנות הרכבת משפטים. זאת, לקראת השלב הבא הנדרש מהתלמידים, כתיבת פסקאות שלמות באנגלית. לפרק הדקדוק נבחרו מילים מאוצר מילים שהופיע בתדירות גבוהה בבחינות בשנים האחרונות.

מהדורה מעודכנת: 2022

הספר כולל 136 עמודים.

מחיר דרכנו בהזמנה מרוכזת - 38 ₪  (על כל 15 ספרים ספר חינם למורה). 

מחיר הספרים המומלץ בחנויות - 45 ₪