Archimedes_Yud_Cover_2021-1_edited_edite

ספר לכיתה י'

מהדורת 2021 המעודכנת היא ספר הלימוד היחיד בארץ שמותאם לתוכנית הלימודים החדשה בכיתה י' לתלמידי 4-5 יחידות ולרוח בחינות הבגרות. 
מטרת הספר היא לסייע לתלמידים להתכונן למבחני המתמטיקה במהלך שנת הלימודים והוא כולל פרקי תרגול בכל נושאי הלימוד של כיתה י'.

למה הספר שלנו הוא המתאים ביותר ללמידה במהלך כיתה י'?

   1. בספר פרקי העמקה בקדם אנליזה וטרנספורמציות.

   2. שפע שאלות מדורגות מותאמות לרמות 4 ו-5 יחידות בנפרד.

   3. שאלות חשיבה וטענות בסגנון בחינת הבגרות.

   4. בספר פרק סיכום לחומר הלימוד מכיתה ט' לטובת עבודת קיץ והמשכיות.

   5. ברוח בחינות הבגרות, הושקע מאמץ בכתיבת שאלות מקוריות המפתחות

       הבנה וחשיבה יצירתית.

מהדורה מעודכנת: 2021

הספר כולל 391 עמודים.

מחיר דרכנו בהזמנה מרוכזת - 55 ₪ (על כל 15 ספרים ספר חינם למורה)

מחיר הספרים המומלץ בחנויות - 65 ₪